دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1395 
7. بررسی رابطه اخلاق و هنر از نگاه افلاطون و کانت

صفحه 117-128

امن الله طایران؛ الیاس صفاران؛ مریم شهبازی فرد