لویناس، فیلسوف دیگری

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

لویناس فیلسوفی است که از سنت پدیدار شناسانه‏ مقوله‏ی اخلاق را بررسی می‏کند. وی با محوریت دادن به مبحث «دیگری»، جایگاه مبحث اخلاق را در فلسفه‏های مضاف جستجو نمی‏کند بلکه آن را فلسفه‏ی اولی تلقی می‏کند. در این راستا، با طرح مفاهیمی از قبیل چهره، مسئولیت در برابر امر نامتناهی و دیگری می‏کوشد رهیافت پدیدار شناسانه‏اش را با محوریت مقوله‏ی اخلاق بسط دهد. در این مقاله، تلاش شده است با مروری اجمالی اهمیت مقوله‏ی اخلاق و دیگری و پیامدهای سیاسی- اجتماعی آن را نشان دهیم. لویناس با نقد سنت متافیزیکی غربی که آن را متکی بر هستی‏شناسی امر همان می‏داند، بر آن است که نشان دهد با رجوع به سنت تعالی‏گرای سامی-‏ یهودی می‏توان از اندیشه‏ی سوبژکتیویستی گذر کرد و آن را به روی دیگری گشود. بنابراین، لویناس وجود شخص را متکی به چهره‏ی دیگری و اشخاص دیگر می‏داند و نسبت‏های بین‏ اشخاص را مبنای اخلاق و دوستی فردی و اجتماعی می‏داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Levinas philosopher of otherness

نویسندگان [English]

  • saeede kaviani tabriz
  • Mohammad javad Safian Isfahani
Isfahan university
چکیده [English]

Levinas considers Ethics to the phenomenological approach. For him otherness is the heart of ethics and thereby he thinks about ethics as a prime philosophy and not a discipline belong to analytic philosoph .By reflecting on concepts as such face, responsibility to the infinite and the other, he tries to develop his phenomenological approach to Ethics.
In this essay, we try to show the importance of Ethics and the other and its political - social consequences by criticism of traditional Metaphysics , that for him is dependence on ontology and the sameness , Levinas wants to show that it is possible to go beyond subjectivity by return to Semist-jewish transcendentalist tradition and open it to the "other" . Therefore, for Levinas the existence of a person and for him the relations between the persons are basis the morality and individual and social friendship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Levinasas
  • The Other
  • face
  • politics