پژوهش های علوم انسانی نقش جهان (HSRN) - فرایند پذیرش مقالات