اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر علی کرباسی زاده اصفهانی

فلسفه دانشگاه اصفهان

alikarbasiymail.com

مدیر مسئول

دکتر محمد بیدهندی

فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

mohamdbedhndiyahoo.com

دبیر اجرایی

اصغر فتحی عمادابادی

فلسفه دانشگاه اصفهان

fathiasgharyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین کلباسی

فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

klbasi22yahoo.com

دکتر یوسف نوظهور

فلسفه دانشگاه تبریز

yosefut.ac.ir

دکتر حمید طالب زاده

فلسفه دانشگاه تهران

talebzadeut.ac.ir

دکتر مرتضی حاج حسینی

فلسفه و منطق دانشگاه اصفهان

mtzh.hosseini2006yahoo.com

دکتر جعفر شاه نظری

فلسفه و کلام اسلامی un.ac

jaffaryahoo.com