راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله و شرایط پذیرش آن

 مجله پژوهش های علوم انسانی نقش جهان  دانشگاه اصفهان

 

 

  این دو فصلنامه  ، تازه های پژوهشی صاحب نظران را منتشر می کند تا در دسترس علاقه مندان قرار گیرد. بنابراین مقالات ارسالی باید دارای شرایط زیر باشد.

 الف- شرایط علمی

  1- مقاله باید دارای اصالت و نوآوری ( Original Research ) تحلیلی و نتیجه کاوشهای نویسنده یا نویسندگان باشد.

  2- در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل نیز استفاده گردد.

  توضیح: مقاله پس از دریافت، نخست در هیأت تحریریه بررسی و ارزیابی می شود و در صورت داشتن شرایط لازم، برای داوران ارسال می گردد. پس از وصول دیدگاههای داوران نتایج و امتیازات کسب شده در هیأت تحریریه مطرح می شود و در صورت کسب امتیازات کافی و پذیرش آن، در نوبت چاپ قرار می گیرد.

 ب- شرایط نگارش

  1- مقاله باید از جهت نگارش ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت شود .

  2- عنوان مقاله باید کوتاه و گویا و شکل ظاهری مقاله به صورت دو ستون باشد.

  3- نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجه علمی، نشانی محل کار و نشانی (Email) نوشته شود (مشخص کردن تلفن مسؤول مکاتبات لازم است).

  4- چکیده فارسی حداکثر پانزده سطر (150 تا 250 کلمه) باشد.

  5- کلید واژه فارسی حداکثر شش کلمه باشد.

  6- مقاله باید دارای مقدمه روشن و دقیق باشد چنانکه خواننده را برای ورود به مبحث اصلی آماده سازد.

  7- بیان پیشینه تحقیق از شرایط مقاله است.

  8- در متن اصلی مقاله باید موضوع به طور روشن تحلیل شود.

  9- مقاله باید دارای نتیجه گیری دقیق باشد.

  10- چکیده انگلیسی حداکثر پانزده سطر (150 تا 250کلمه) باشد.

  11- کلید واژه انگلیسی حداکثر شش کلمه باشد.

  12- نام نویسنده ، درجه علمی و محل کار به انگلیسی نوشته شود.

  13- ارجاعات متن باید داخل پرانتز به ترتیب نام نویسنده، سال و صفحه نوشته شود ؛ مثال: (زرین کوب،254:1372).

  14- منابع و مآخذ پایانی باید به ترتیب زیر باشد:

 الف: کتاب

  نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر، نام ناشر. نوبت چاپ.

 ب: نشریه

  نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، عنوان مقاله (درون گیومه) نام نشریه، شماره دوره، صفحات مقاله (از ص تا ص).

 ج: مجموعه مقالات

  نام خانوادگی، نام، سال انتشار(درون پرانتز)، عنوان مقاله (درون گیومه) نام گرد آورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر، نام ناشر،‌شماره صفحات مقاله (از ص تا ص).

 د: سایتهای اینترنتی

  نام خانوادگی، نام، (آخرین تاریخ)، عنوان موضوع (درون گیومه)، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.

 ه: لوح فشرده:

  نام خانوادگی، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر، نام ناشر.

  15- مقاله باید حداکثر 23 صفحه باشد و هر صفحه در 23 سطر تنظیم شود.

  16- مقاله باید تحت برنامه word xp با قلم BLotus فونت 13 از طریق ثبت نام در سامانه نشریات دانشگاه اصفهان، ارسال شود.

  17- اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی، بلافاصله پس از فارسی آن، درون پرانتز، در متن مقاله نوشته شود.

  18- مقالات مستخرج از پایان نامه باید تایید استاد راهنما را همراه داشته باشد.

  19- مقاله نباید در هیچ مجله یا همایشی ارائه شده باشد.

  یادآوری1: مجله در پذیرفتن یا نپذیرفتن مقاله، همچنین ویراستاری آن آزاد است.

  یادآوری2: چاپ مقالات به ترتیب مرتبه علمی نویسندگان است.