اهداف و چشم انداز

 

مجله پژوهشهای علوم انسانی نقش جهان ، مجله تخصصی فلسفه است که به تولید علم در این حوزه و ارتقاء بنیان‏های معرفتی مطالعات فلسفی اهتمام دارد.

طرح مسئله و بازخوانی موضوعات کلیدی فلسفی در همة حوزه‏هایی که به نحوی با اندیشه و تفکر  گره خورده‏اند از جمله اهداف این نشریه است.  این فصلنامه در دانشگاه اصفهان بستر مناسبی پیش روی پژوهشگران و علاقمندان گشوده تا با این هدف از تمام استادان، محققان و دانش پژوهان دعوت کند مقالات خود را ارسال نمایند و در این برهه از زمان، دین خود را به جامعه اسلامی و پویندگان راه حقیقت ادا نمایند.

 

چشم اندازها:

برای تحقیق چنین هدفی زمان نسبتاً درازی باید صرف شود تا همه محققان، استادان ودانشجویان دانشگاهای کشور، دوفصلنامه را بشناسند و در صورت مفید بودن مقالات آن­را به دیگران معرفی کنند.