پژوهش های علوم انسانی نقش جهان (HSRN) - اهداف و چشم انداز