پژوهش های علوم انسانی نقش جهان (توقف انتشار) (HSRN) - اهداف و چشم انداز