دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1395 
3. لویناس، فیلسوف دیگری

صفحه 17-26

سعیده کاویانی تبریز؛ محمد جواد صافیان اصفهانی