نقدی برنظریه فرگه در مورد این همانی های آگاهی بخش فرگه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

فرگه برای اثبات آگاهی بخش بودن این همانی های مصداقی هم چون "آب
)informative( نیز می باشند. از نظر وی آگاهی بخش )sense( دارای مفهوم ، )referent( می کند که عبارات به غیر از مصداق
بودن این همانی های فوق ناشی از این نکته است که اگرچه طرفین این همانی های مذکور دارای یک مصداق هستند اما دو مفهوم مختلف
دارند. مدعای اصلی مقاله پیش رو آن است که توضیح فرگه برای تبیین این همانی های آگاهی بخش توضیح مناسبی نیست. چرا که با
در تعارض می باشد. برای توضیح این مطلب نوع دیگری از این همانی ) method of conceptual analysis ( روش تحلیل مفهومی
ها را به نام این همانی های مفهومی نام گذاری و معرفی می نماییم. استدلال خواهیم کرد که توضیح فرگه قادر به تبیین آگاهی بخش
که از پارادوکس های معروف در ادبیات (paradox of analysis) بودن آن ها نیست. برای شرح این استدلال از پارادوکس تحلیل
فلسفی معاصر است استفاده می کنیم. در این استدلال بدین مطلب می پردازیم که اولا مدعای این پارادوکس غیر قابل قبول است و ثانیا
طبق استدلال ما توضیح فرگه در باب این همانی های آگاهی بخش مستلزم این پارادوکس بوده و لذا راه حل مناسبی نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

نقدی برنظریه فرگه در مورد این همانی های آگاهی بخش فرگه

چکیده [English]

فرگه برای اثبات آگاهی بخش بودن این همانی های مصداقی هم چون "آب
)informative( نیز می باشند. از نظر وی آگاهی بخش )sense( دارای مفهوم ، )referent( می کند که عبارات به غیر از مصداق
بودن این همانی های فوق ناشی از این نکته است که اگرچه طرفین این همانی های مذکور دارای یک مصداق هستند اما دو مفهوم مختلف
دارند. مدعای اصلی مقاله پیش رو آن است که توضیح فرگه برای تبیین این همانی های آگاهی بخش توضیح مناسبی نیست. چرا که با
در تعارض می باشد. برای توضیح این مطلب نوع دیگری از این همانی ) method of conceptual analysis ( روش تحلیل مفهومی
ها را به نام این همانی های مفهومی نام گذاری و معرفی می نماییم. استدلال خواهیم کرد که توضیح فرگه قادر به تبیین آگاهی بخش
که از پارادوکس های معروف در ادبیات (paradox of analysis) بودن آن ها نیست. برای شرح این استدلال از پارادوکس تحلیل
فلسفی معاصر است استفاده می کنیم. در این استدلال بدین مطلب می پردازیم که اولا مدعای این پارادوکس غیر قابل قبول است و ثانیا
طبق استدلال ما توضیح فرگه در باب این همانی های آگاهی بخش مستلزم این پارادوکس بوده و لذا راه حل مناسبی نمی باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • مفهوم
  • فرگه
  • این همانی مفهومی
  • این همانی مصداقی
  • آگاهی بخش