تبیین مبانی و مؤلفه‌های واقع‌گرایی در اخلاق از نگاه فیلیپا فوت

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

برخی متفکران معاصر همچون انسکوم، گیچ و فوت با نگاه به نظریات ارسطو در باب اخلاق، مکتب فلسفی جدیدی تحت عنوان فضیلت‌گرایی نوارسطویی خلق کردند که به‌واسطه آن بتوانند مسائل اخلاقی در دوران معاصر را حل کنند. فیلیپا فوت یک واقعگرای اخلاقی تمام عیار است و در این مقاله سعی می­کنیم به بررسی دیدگاههای وی در این باب بپردازیم؛ به همین دلیل ابتدا تعریفی از واقعگرایی اخلاقی در دوران معاصر و مؤلفه­های مختلف آن ارائه خواهیم دادیم. واقع­گرایی اخلاقی دارای چهار مولفه متمایز می­باشد که هر نحله واقع­گرایی ممکن است یکی از این مولفه­های چهارگانه را بپذیرد و دیگری را رد کند؛ اما فوت به هر چهار مؤلفه باور دارد.

فوت واقعگرایی خود را تحت نظریه هنجارمند بودن طبیعی مطرح می­کند، به این معنی که هنجارهای اخلاقی را باید از طبیعت گونه­ای که فرد به آن تعلق دارد استخراج کرد و رفتار افراد آن نوع را با توجه به ویژگی­های طبیعی آن نوع مورد قضاوت قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explanation of the Principles and Elements of Realism in Philippa Foot`s Ethics

نویسندگان [English]

  • yoosof shaghool
  • said binaye motlagh
  • sara ghane
university of isfahan
چکیده [English]

Modern philosophers like G. E. M. Anscombe, P. Geach and Philippa Foot, with a background of Aristotelian ethics, have created a new school called Neo-Aristotelian Virtue Ethics in order to solve moral questions in contemporary philosophy. Foot was a moral realist in its full scale, so to explain her philosophy, first we describe realism in ethics and its four elements. Each school in realism could accept some of these elements and deny others, but Foot believes in all four.

Foot explicates her theory using the concept of " natural normativity", which means moral norms of a specific species should be derive from its nature and members of that species should be judged according to their natural properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philippa Foot
  • moral realism
  • Elements of Moral Realism
  • Natural Goodness
  • Natural Normativity