عوامل مساعدت کننده عمل در جهت استکمال نفس از دیدگاه ملاصدرا

نویسندگان

چکیده

چکیده چکیده استکمال انسان در نوشتار حاضر بدین معنا است که به صورت تدریجی، با دو ابزار «علم» و «عمل» قوا و استعدادهای ویژه خویش را به فعلیت رساند ونفس او، که حقیقت اوست،در مراتب عالی وجود سیر نماید. در این میانْ شناخت عوامل زمینه‌ساز عمل اهمیت خاصّی دارد، چرا که مساعدت‌کندۀ عمل‌اند و از این‌روآگاهی ازآنها، جهت تقویتشان ضرورت دارد. در این مقاله پس از استقصا و دست‌یافتن به عوامل مساعدت کنندۀ عمل که عبارتند از خواطر خیر،علم و معرفت، عشق به خدا،ایمان، ذکر و ... به تحلیل این عوامل و نحوه‌ی تأثیرگذاری آنها پرداخته خواهد شد. ملاصدرا، عمل، استکمال

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contributing factors of action in order to perfection of soul.

نویسندگان [English]

  • Forooghossadat rahimpoor
  • farzane hashemi zanjirani
چکیده [English]

In this paper means that he perfection of human By means of "knowledge" and "action", actualize his own special potentialities gradually and his soul that his reality, can to move in suprem grades of existance. In the meatime , to recognize the predisposing factors of action is of special importance since they are contiributing of action, hence, awarness of them to their rein forcement is necessary . in this paper, we after surveying and achieving to the contributing factors of action that consist of good innerthoughts, knowledge, the love of god, faith, mention(Zekr), following the low, …, we will analyze these factors and their influencing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mullasadra
  • action
  • Perfection