بررسی مفهوم آزادی از نگاه آیزایا برلین

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

آیزایا برلین فیلسوف و مورخ اندیشه ها از سرشناس ترین و برجسته ترین لیبرالهای دوران معاصر است که تقریر او از دو مفهوم آزادی، بسیار مشهور و سررشتۀ بحث های مربوط به هرگونه مسائل سیاسی و اجتماعی و اخلاقی مرتبط با آزادی است. مفهوم آزادی از کلیدی ترین آرای فلسفی سیاسی برلین و به نوعی مرکز ثقل اندیشه های او است. به نظر او آنچه در انسان اهمیت ویژه دارد و حتی انسانیت انسان در گرو آن است، قدرت انتخاب و گزینشگری اوست و آزادی از این جهت اهمیت ویژه می یابد که میدانی برای انتخاب انسانها فراهم می آورد. در تمام جنبه های اندیشۀ برلین از پلورالیسم ارزشی، رد جبرگرایی تاریخی، ردآرمانشهرگرایی و دفاع از دموکراسی – البته دموکراسی ای که جنبه های منفی آن توسط نیروهای روشنفکر و نقاد روشن بین از بین رفته یا دست کم بسیار محدود و کنترل شده است – ردّپای آزادی محوری و دغدغۀ دفاع از آن قابل درک ومحسوس است. در این مقاله ابتدا سعی می شود مفهوم آزادی مثبت و منفی از نگاه برلین تبیین شود و سپس جنبه های مختلف آن با نگاه نقادانه مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the concept of freedom of Isaiah Berlin

نویسندگان [English]

  • mohsen fazeli
  • mohammad meshkat
چکیده [English]

The concept of freedom of the key ideas of political philosophy in Berlin and is a center of his thoughts . According to him, what is important in human and humanity is at stake , and the selectivity is his choice , and freedom , which is particularly important since it provides a field for human choice . Thinking in all aspects of Berlin 's value pluralism , rejection of historical determinism , Rdarmanshhrgrayy and defend democracy - a democracy that is of course negative aspects of critical intellectuals and enlightened forces destroyed or at least severely limited and controlled - Footprints of Freedom its central concern of defense is understandable dramatically . This article will try to explain the concept of positive liberty and negative view of Berlin and its various aspects are examined with a critical attitude .