تقابل یا تعامل دین و فلسفه

نویسندگان

چکیده

موضوع دین و فلسفه و چگونگی ارتباط آن ها با یکدیگر مسأله ای است که همواره مورد سؤال بوده و پیروان ادیان و فلاسفه را بر آن داشته است تا پاسخی برای آن بیابند. اهمیت این مسأله بدان جهت است که دین و فلسفه هر دو در زندگی انسان حضوری پر رنگ داشته و بسیار مورد توجه بوده‌اند. گروهی رابطه‌ی میان آن دو را تقابل دانسته و آن ها را در تعارض با یکدیگر می‌بینند و گروهی دیگر بر این باورند که دین و فلسفه دو مقوله‌ی جدای از هم هستند که وقتی می‌توانند نقش خود را با موفقیت در زندگی بشر ایفا نمایند که در مسائل یکدیگر مداخله نکنند و تنها به وظیفه‌ی خود بپردازند، اما نباید فراموش کنیم که فلسفه در حوزه‌ی‌اندیشه و نظر با دین دارای مباحث و مسائل مشترکی است که باعث ایجاد تعامل در میان آن دو می‌شود. نگارنده در این نوشتار سعی نموده است که ابتدا تعریفی صحیح و جامع از هر یک ارائه دهد، سپس راه هایی را که در مقابل‌اندیشمندان هر دو حوزه وجود دارد بیان می‌نماید. در ادامه اختلافاتی را که تا کنون میان فلاسفه و پیروان ادیان بوده است، به اختصار توضیح داده سرانجام تأثیراتی را که با وجود این اختلافات، فلسفه و دین بر یکدیگر گذاشته‌اند، بررسی می‌نماید. از نظر نگارنده با وجود اختلافاتی که میان افراد وجود داشته است، همواره دین بما هو دین با فلسفه بما هو فلسفه در تعامل با یکدیگر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها