نقش و آثار بدن در حدوث نفس از دیدگاه ابن‏سینا و ملاصدرا

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

از نظر ابن‏ سینا و ملاصدرا حدوث نفس از ناحیه علل مفارقه (عقل فعال) به سبب استعداد و آمادگی بدن و فراهم شدن مزاج و ترکیب بدنی معتدل و متناسب است. بدن با آثار و نقش‏های مهمی که در مرحله حدوث نفس ایفا می‏کند مرجِّح حدوث و عامل تعین نفس است. تکثر و تمایز نفوس در ابتدای حدوث، به وسیله بدن و عوارض بدنی تحقق می‏پذیرد. همچنین، بدن موجب استکمال و منع تعطیلی وجود نفس و قوای آن می‏شود. بدن در مرحله حدوث نفس نقش‏ها و آثار مهم دیگری دارد که در مقاله حاضر با تکیه بر دیدگاه ابن ‏سینا و ملاصدرا به آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Body and its Function in Occurrence of soul

چکیده [English]

From the Avicenna and Mulla Sadra perspective Occurrence of soul from Active Intellect is by Talent and prepare the body and Provision of Mild temperament and body composition. body by performance important effects and roles In the process of Occurrence of soul is Preferred provider of Occurrence and its Differentiation factor. The proliferation and differentiation of souls At the beginning of creation Achieved by body and Physical Affairs. body Also is Cause Perfection soul and be prevented from Closure existence of soul and its force. Body in the process of Occurrence of soul have other important effects and roles that in this article based on the views of Avicenna and Mulla Sadra Will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body
  • Occurrence
  • Soul
  • Avicenna
  • Mulla Sadra