تحلیل و ارزیابی رهیافت‌های گوناگون در رابطه‌ ذهن و بدن و نظر غالب ارسطو

نویسنده

چکیده

مسأله‌ ‏رابطه‌ ‏ذهن و بدن یکی از مسائلی است که فلاسفه و دانشمندان همواره به آن توجه داشته‌اند. هرچند برای پیشینیان نیز روشن بود که در انسان، دو نوع متفاوت از حالات و رویدادها وجود دارند که تأثیر علّی و معلولی بر یکدیگر دارند، اما نحوه‌ ‏تکوّن وارتباط این دو نوع از حالات مسأله‌ ‏پیچیده‌ای بوده که همواره ذهن متفکران انسان‏شناس را به خود مشغول کرده است. بعضی از فلاسفه در تبیین حالات و رویدادهای جسمانی و ذهنی، معتقد به فیزیکالیسم هستند. فلاسفه‌ ‏دیگر ضمن ابطال فیزیکالیسم، اثبات کرده‌اند که انسان مرکب است از جوهری جسمانی و جوهری غیرجسمانی. از زمان دکارت تاکنون مشکل ذهن و بدن به این شکل در آمده است که چگونه می‌توان ارتباط‌های میان دو نوع شیء را تفسیر کرد. دو نوع شیئی که ظاهراً به کلی با هم متفاوتند؟ در یک طرف امور ذهنی مانند افکار و احساسات قرار دارند که آن‌ها را اموری شخصی، آگاهانه و غیرمادی می‌دانیم و در سوی دیگر، امور فیزیکی قرار دارند که آن‌ها را موجوداتی تصور می‌کنیم که جرم و امتداد مکانی دارند و به نحو علّی و معلولی با دیگر اشیای فیزیکی تأثیر متقابل دارند. بسیاری از راه‌حل‌ها برای حل مشکل ذهن و بدن، به انکار وجود یا به نوعی کوچک و بی‌اهمیت شمردن موقعیت یکی از این دو نوع شیء خاتمه می‌یابد. به نظر می‌رسد ارسطو با استفاده از اموری نظیر پسوخه و وحدت انضمامی ماده و شکل در حل مسأله‌ ‏ذهن و بدن موفق بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of various approaches regarding mind and body and Aristotle's dominant idea

نویسنده [English]

  • nasrin shojaie
چکیده [English]

The problem of relationship between mind and body is one of the topics that philosophers and scientists have attempted in. Although it was certain for the ancestors that there are two different states and events in human which have causal effect on each other, but the manner of genesis and relationship between these two states is a complex problem which has obsessed the minds of anthropologists. Some philosophers believe in Physicalism to explain body and mind states and events. While the other philosophers deny physicalism they have proved that the human is combination of physical and non-physical substance. Since Descartes until now the problem of mind and body has been formed in such a way that how the relationship between two types of objects can be interpreted two types of objects are apparently totally. On the one side there are mind states such as thoughts and feelings which we assume them personal, conscious and immaterial and on the other side, there are physical states which we imagine they have mass and spatial extension creatures and they have causal interaction with other physical objects. Most of the solutions to solve the problem of mind and body ends up with denial one of them or the solutions make them unimportant. It seems that Aristotle has been successful in principles such as psyche and concrete unity of matter and form to solve the problem of mind and body

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mind
  • Body
  • mental states
  • physicalism
  • Aristotle
  • Psyche