معرفت دینی، شکاکیت یا قطعیت (نقد و بررسی نظریه تکامل معرفت دینی)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

نظریه تکامل معرفت دینی که در حیطه نقد و نظر به قبض و بسط تئوریک شریعت مشهور شد‏‏ه است دارای ارکان توصیف، تبیین و توصیه است که ادعاهایی همچون؛ صامت بودن شریعت، تحول عام معارف و از جمله معرفت دینی و ترابط عام معارف را دربر دارد؛ و با استدلال‌هایی همچون استقرای فرد بالذات، تائید، قانون علیت و هندسه معرفت، سعی در اثبات دعاوی خویش دارد؛ در حالی که هر کدام از این دعاوی و استدلال‌ها دارای لغزش‌ها و ابهامات فراوانی هستند و پیامدهایی همچون «نسبیت معارف دینی»، «شکاکیت»، «تفسیر به رأی»، «لغویت شریعت و مراجعه به کتاب و سنت» و «سست نمودن پایه‌های تقلید» را به دنبال دارند. این مقاله سعی دارد به تبیین ارکان، دعاوی، دلایل و پیامدهای این نظریه و نقد و بررسی آن بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious knowledge :Skepticism or Certainty Critique of "Religious Knowledge Evolution theory"

چکیده [English]

Religious knowledge evolution theory has been known as "Theoretical Contraction and Expansion of Religion" in domain of reviews. It has some basic components such as Description ,Explanation and Advice. It postulates the dumbness of religion general evolution of knowledge and it includes religious knowledge and general interrelationship between disciplines of knowledge. It is trying to prove the claims such as Induction ,Confirmation ,Causality and the Geometry of Knowledge. But each of the claims and arguments suffers from many faults and ambiguities, so, it leads to some negative consequences such as: Relativity of religious knowledge Skepticism Arbitrary interpretation of Quran Cancelling the religion and Referring to the Quran and Tradition and Undermining the bases of Imitation.
This paper tries to explain and examine the principles ,claims and arguments of this theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theoretical contraction and expansion of religion
  • religious knowledge
  • general interrelationship of disciplines of knowledge
  • relativity