پژوهش های علوم انسانی نقش جهان (HSRN) - مقالات آماده انتشار