پژوهش های علوم انسانی نقش جهان (HSRN) - شماره جاری