نویسنده = صافیان اصفهانی، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. لویناس، فیلسوف دیگری

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 17-26

سعیده کاویانی تبریز؛ محمد جواد صافیان اصفهانی