نویسنده = حاج حسینی، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. نسبت اینهمانی و احکام، لوازم و کاربردهای آن در منطق ارسطو

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-64

زینب فتاحیان؛ مرتضی حاج حسینی


2. مطالعه تطبیقی در مورد کلی و جایگاه آن در منطق ارسطو ، فرفوریوس و ابن سینا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 55-80

فهیمه رفیعی؛ مرتضی حاج حسینی